Thông tin dành cho nhà quảng cáo

1.Bạn có thể mua một vị trí quảng cáo cụ thể qua thư, Vui lòng viết càng nhiều thông tin càng tốt về công ty và hoạt động của bạn.
2.Bạn có thể mua cả biểu ngữ trên máy tính để bàn và thiết bị di động, cửa sổ bật lên trên máy tính để bàn và thiết bị di động thông qua Juicyads tự phục vụ hệ thống đấu thầu.